Algemene voorwaarden

Van de eenmanszaak Domo Eclectica, gevestigd aan Annastraat 11, 2513 AT te 's Gravenhage, Nederland.

Artikel 1 Definities

Domo Eclectica: is verhuurder van verkoopruimte binnen haar winkel.

Partner: is de huurder van ruimte in de winkel.

Ruimte: een stellingkast, plank, m2 muur of andere ruimte die geschikt is om artikelen te verkopen binnen de winkel.

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Domo Eclectica en wederpartij, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2. Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien eéń of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, zullen Domo Eclectica en wederpartij in overleg een nieuwe bepaling overeen komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.

4. Domo Eclectica is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

1. De door Domo Eclectica gemaakte prijzen of aanbiedingen zijn vrijblijvend. De offerte is geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Domo Eclectica is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de opdrachtgever binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen zoals vermeld op de prijslijst of in de aanbiedingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod is Domo Eclectica daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding  tot stand, tenzij Domo Eclectica anders aangeeft.

4. Prijzen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het contract betreffende verhuur door Domo Eclectica en partner ondertekend is en retour is ontvangen, of zoveel eerder indien de uitvoering van de overeenkomst eerder daadwerkelijk door Domo Eclectica is gestart.

2. Het contract wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van drie (3) maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Domo Eclectica en wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3. Domo Eclectica is gerechtigd na het aangaan van de overeenkomst van de huurder zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie plaats zal vinden.

Artikel 5 uitvoering overeenkomst

1. Domo Eclectica verkoopt het aanbod van de partner door middel van het aanbieden van geleverde artikelen  in haar winkel. Domo Eclectica rekent de artikelen af, de betaling gaat contant of via een pinbetaling.

2. De prijzen worden vooraf vastgesteld door partner en het is aan partner om ervoor te zorgen dat deze prijzen duidelijk gecommuniceerd worden aan klanten en zichtbaar zijn door middel van stickers of andere prijskaarten, welke worden geleverd door Domo Eclectica.

3. Domo Eclectica rekent geen provisie over de verkoop van de artikelen, tenzij anders (bij uitzondering) overeengekomen. De gehele opbrengst (minus evt. provisie) van de verkochte artikelen wordt uitgekeerd aan partner.

4. Domo Eclectica draagt zorg voor goede toegankelijkheid van de winkel en is volgens vaste winkeltijden geopend.

5. De huurder verzekerd dat de te koop aangeboden artikelen zijn eigendom zijn. Domo Eclectica behoud altijd recht om een eigendomsbewijs te vragen voor bepaalde te koop aangeboden artikelen.

6. Het verkopen van ongepaste artikelen is niet toegestaan. Als ongepaste artikelen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, bedoeld:

  • Kopieën van artikelen, die auteursrechtelijke zijn beschermd 
  • Pornografische artikelen of afbeeldingen
  • Gevaarlijk materiaal zoals wapens, medicijnen, ontvlambare materialen, et cetera
  • Gestolen of anderszins onrechtmatig verkregen artikelen

7. De huurder stemt ermee in, dat Domo Eclectica de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Domo Eclectica of zonodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

Artikel 6 Inrichting ruimte

1. De huurder mag de ruimte inrichten zoals hij wil. De artikelen moeten wel binnen deze ruimte passen. Er mogen geen artikelen buiten de ruimte gezet worden.

2. Artikelen, die niet binnen de gehuurde ruimte passen, worden door Domo Eclectica verwijderd en de huurder wordt hierover geïnformeerd.

3. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de ruimte. Hieronder valt in ieder geval het schoon- en netjes houden van de ruimte.

4. De huurder kan tijdens de huurperiode artikelen in zijn gehuurde ruimte toevoegen en mag ook de prijzen wijzigen. Een prijswijziging kan uitsluitend met een nieuwe sticker. En doorgestreepte of onduidelijke prijs is niet geldig, het artikel kan dan niet worden verkocht. 

Artikel 7 Verplichtingen huurder

1. De huurder is verplicht tot het melden van eventuele mankementen aan zijn artikelen of het ontbreken van onderdelen door dit bij het betreffende artikel te vermelden.

2. De huurder staat zelf in voor (de gevolgen van) eventuele verborgen gebreken van de aangeboden artikelen en vrijwaart Domo Eclectica daarvoor.

3. De huurder is zelf verantwoordelijk voor afdracht van eventuele btw bij de verkoop van zijn artikelen. De huurder vrijwaart Domo Eclectica van alle kosten en btw.

4. Wanneer het contract begint te lopen, mag de huurder de dag voor de ingangsdatum van het contract, één uur voor sluitingstijd, de ruimte inrichten.

5. Bij het einde van de huurperiode moet de ruimte één uur voor sluitingstijd leeg zijn.

6. Verlenging van het huurcontract kan wanneer er nog ruimte beschikbaar is.

7. Opzegging van de huurovereenkomst, na het afgelopen van de afgesproken bepaalde tijd, moet uiterlijk zeven (14) dagen voorafgaand aan de einddatum van het contract. 

Artikel 8 Betaling van de huurprijs

1. De huurder betaalt bij het aangaan van een overeenkomst vooraf de afgesproken huurperiode. Betaling achteraf is niet toegestaan.

2. Bij verlenging van de huurperiode wordt ook direct de verlenging betaald.

3. Het bedrag voor de huur kan contant, via een pintransactie of via bijvoorbeeld iDeal worden voldaan.

4. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven  van (tijdige) betaling is de huurder, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is huurder een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van de huurder.

Artikel 9 Opbrengst goederen

1. De opbrengst van de goederen (met aftrek van eventuele boete) wordt iedere maand, aan het begin van de maand, uitbetaald aan de huurder.

2. Er kan ook afgesproken worden om de opbrengst contant aan de huurder uit te betalen tot een bedrag van € 25,00. Als het bedrag hoger is dan wordt het bedrag zoals uitgelegd in punt 1 van dit artikel uitbetaald.

3. Er kan ook afgesproken worden dat de opbrengst in mindering wordt gebracht op de kosten die voortvloeien uit de verlenging van het huurcontract.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

1. Domo Eclectica is bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien (doch niet limitatief en/of uitsluitend):

i. de huurder in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of

ii. de huurder in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of

iii. na het sluiten van de overeenkomst Domo Eclectica ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de huurder de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de huurder onvoldoende kredietwaardig is; en/of

iv. de huurder zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of

v. de huurder insolvent is, waaronder begrepen dat huurder in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of

vi. de huurder niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is de huurder ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Voornoemde is onverminderd de gehoudenheid van de huurder reeds door Domo Eclectica  verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Domo Eclectica om de gehele schade in rechte te vorderen.

3. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 11 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Domo Eclectica haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van Domo Eclectica (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).

2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van Domo Eclectica, in- en uitvoerbeperkingen of - verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.

3. Als Domo Eclectica, door overmacht zijn verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is hij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de huurder Domo Eclectica niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 12 promotie en promotiemateriaal

1. Domo Eclectica zorgt geregeld voor advertenties in lokale of regionale bladen en/of het verspreiden van flyers ten behoeve van de promotie van de winkel en/of organiseert acties en/of eventementen.

2. Domo Eclectica houdt het recht om artikelen te promoten door ze op een prominente plaats te zetten en/of te fotograferen ten behoeve van de officiële website en de Social Media kanalen als Facebook en Instagram.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Domo Eclectica is niet verantwoordelijk voor de artikelen. Domo Eclectica let op de artikelen maar is verder niet aansprakelijk voor diefstal, inbraak, brand, waterschade, vandalisme, volksopstand of andere overlast.

2. Domo Eclectica geeft geen garantie op de bij haar gekochte artikelen. Domo Eclectica kan nergens verantwoordelijk voor worden gesteld door de huurder, Domo Eclectica wijst elke aansprakelijkheid van de hand.

3. Als een huurder verboden of ongepaste artikelen te koop aanbiedt en schade veroorzaakt aan de winkel en/of personen, is de huurder volledig verantwoordelijk en verplicht om de schade aan Domo Eclectica en/of derden te vergoeden.

4. Het is verboden om op de kramen te klimmen, of op de planken te gaan staan, als een huurder dit toch doet, verhalen wij de schade op de huurder.

Artikel 14 verzekering en beveiliging

1. Domo Eclectica zorgt ervoor dat de winkelruimte voorzien is van beveiligingsmateriaal door een daarvoor ingehuurd installatie-  en/of beveiligingsbedrijf. Binnen in de winkels zijn camera’s aanwezig die vrijwel de gehele winkel overzien. De beelden van de camera’s worden voor uw en onze veiligheid opgenomen en gedurende een aantal dagen bewaard.

2. Het is aan huurder zelf om een verzekering af te sluiten voor het stallen van de artikelen die verkocht gaan worden in de ruimte.

Artikel 15 Vrijwaring

1. De huurder vrijwaart Domo Eclectica voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Domo Eclectica toerekenbaar is.

2. Indien Domo Eclectica uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de huurder gehouden Domo Eclectica zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de huurder in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Domo Eclectica, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Domo Eclectica en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

Domo Eclectica behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Domo Eclectica heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de huurder of derden ter kennis wordt gebracht. 

Artikel 17 Toepasselijk recht

1. Op  elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.

3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Domo Eclectica.